Jak postąpić w przypadku źle wykonanego remontu?

0 358
5 / 100

W przypadku niewłaściwie wykonanego remontu, strona poszkodowana ma prawo domagać się obniżenia kosztów usługi, naprawienia wad lub odszkodowania finansowego. Prawa przysługujące, stronie poszkodowanej, upoważniają ją nawet do roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Jakie kroki powinien podjąć konsument i do czego zobowiązana jest firma odpowiadająca za wadliwą usługę?

Prawo rękojmi

W myśl obowiązujących przepisów – firma, która podjęła się wykonania usługi, odpowiada za wady dzieła, stwierdzone przed upływem 2 lat, od dnia, w którym prace zostały zakończone lub dzieło zostało wydane zleceniodawcy. Wadami, które wynikają bezpośrednio z dostarczonych przez inwestora materiałów, nie można obciążyć wykonawcy. Stosowną reklamację należy zgłosić do siedziby firmy lub przesłać drogą pocztową.

Naprawa wad i odstąpienie od umowy

W przypadku drobnych wad, można domagać się obniżenia ceny usługi. W sytuacji stwierdzenia niepoprawnego wykonania usługi, konsument ma prawo złożyć reklamację i wezwać wykonawcę do usunięcia wad. Usterki powinny zostać poprawione w dogodnym dla klienta terminie. Gdy firma nie poczyniła żadnych kroków, aby zrekompensować klientowi wadliwe wykonanie usługi, może on odstąpić od umowy i zlecić poprawki innej firmie, na koszt wykonawcy nienależytego remontu. Jeśli materiały zostały dostarczone przez inwestora, odstąpienie od umowy – uprawnia konsumenta do żądania zwrotu materiałów od wykonawcy.

Odszkodowanie

Jeśli konsument poniósł szkodę w wyniku niewłaściwie wykonanej usługi, zasadne jest domaganie się odszkodowania. Odszkodowanie dotyczy szkody rzeczywistej, czyli strat ujawnionych na mieniu poszkodowanego oraz utraconych korzyści, rozumianych jako potencjalne pożytki, których konsument nie uzyskał na skutek wadliwego dzieła. W celu oszacowania wysokości szkody poniesionej przez zleceniodawcę, badany jest jego stan majątkowy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wadliwego dzieła. Ustalenie rozmiarów szkody, w przypadku roszczenia dotyczącego utraconych korzyści, polega na przedstawieniu wyliczeń, odnośnie spodziewanego zysku. Wyliczenia muszą zostać poparte stosownymi dowodami, które muszą uprawdopodobnić uzyskanie poziomu potencjalnych profitów.

W momencie, kiedy wykonawca remontu nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie wykazuje woli usunięcia usterek bądź innej formy zadośćuczynienia, pozostaje wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową. Żeby zapewnić sobie bezproblemową ścieżkę dochodzenia swoich praw na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego, przed złożeniem pozwu – warto skorzystać z usług rzeczoznawcy. Specjalista z uprawnieniami budowlanymi, precyzyjnie wskaże możliwy do zakwestionowania zakres prac remontowych oraz dokona profesjonalnej wyceny, która będzie podstawą dochodzenia roszczenia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.