Poprawne oznaczenie placu budowy – tablica informacyjna

0 576
8 / 100

Inwestycje, do których rozpoczęcia konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia, objęte są obowiązkiem prowadzenia dziennika budowy, a także umieszczenia tablicy na terenie placu budowlany, zawierającej szereg istotnych informacji. Brak tablicy jest wykroczeniem, za które kierownik budowy może otrzymać mandat.

Jak powinna wyglądać tablica?

Kolor, wymiar oraz kształt tablicy informacyjnej, określają stosowne przepisy, w myśl których musi być ona prostokątna oraz koloru żółtego, a jej wymiary powinny wynosić 90×70 cm. Napisy zawarte na tablicy, mają być koloru czarnego, a wysokość każdej litery czy cyfry, musi sięgać 4 cm. Istotne jest, aby naniesione na tablicę informacje, były czytelne i trwałe (nie uległy starciu lub zamazaniu). Poprawnie przygotowana tablica informacyjna, powinna zostać ulokowana w dobrze widocznym miejscu w pobliżu placu budowy, na wysokości minimum 2 m.

Jakie informacje powinna zawierać tablica?

Informacje, jakie muszą znaleźć się na tablicy, są precyzyjnie określone przez przepisy. Tablica informacyjna powinna zawierać:

  • informacje na temat rodzaju robót budowlanych,
  • adres prowadzonych robót budowlanych,
  • numer pozwolenia na budowę lub numer zgłoszenia,
  • nazwę, adres, numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
  • dane osobowe lub nazwę firmy, adres i numer telefonu inwestora,
  • dane osobowe lub nazwę firmy, adres i numer telefonu głównego wykonawcy,
  • dane osobowe lub nazwy firmy, adres i numery telefonów kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów,
  • numery telefonów alarmowych,
  • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Dlaczego tablica informacyjna jest istotna?

W przypadku pojawienia się na budowie sytuacji stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, informacje zawarte na tablicy są niezbędna dla zainicjowania stosownej procedury. Do zdarzenia wymagającego interwencji, może dojść w czasie nieobecności na terenie budowy osób odpowiedzialnych za poszczególne kwestie. Wówczas dane z tablicy informacyjnej, pozwolą na zawiadomienie właściwych służb i kontakt z osobami zaangażowanymi w inwestycję.

Kara za brak tablicy informacyjnej na budowie

Brak tablicy na budowie jest wykroczeniem, mogącym skutkować karą finansową w wysokości 500 zł. oraz odpowiedzialnością prawną. Ewentualne konsekwencje związane z brakiem odpowiedniego oznakowania terenu inwestycji, wyciągane są wobec kierownika budowy przez inspektora nadzoru budowlanego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.